Förbättrings- och miljöarbete

Läs mer om de funktioner som Quality Works erbjuder alla versioner av programvaran

Vad Quality Works kan göra för ert förbättringsarbete

Kundtillfredsställelse och leverantörsbedömning 

Quality Works leverantörsbedömning är utformad så att ni på ett enkelt sätt skall kunna särskilja leverantörer som har bra förutsättningar att nå upp era krav. I programmet kan man även genomföra okomplicerade undersökningar bland kunder, där även små undersökningar kan leda till förbättringar.
Mer om leverantörsbedömning

Utredning av avvikelser

I Quality Works har man möjligheten att hantera avvikelser som upptäckts i verksamheten. Dessa rapporteras in i programmets avvikelsehanteringssystem.
Mer om avvikelsehantering

Protokoll och kalibrering

Quality Works kan hantera mallar för protokoll. Dessa protokoll kan sekretessbeläggas eller göras tillgängliga för medarbetare. Programmet kan också hantera dina verktyg och instrument som skall kalibreras.

Intern revision, personal och kompetensutveckling

Detaljerat dokumentera och analysera er interna revision, personal och kompetensutveckling i Quality Works.

Hur Quality Works kan bistå ert miljöarbete

Miljöaspekter

Få fram era största miljöaspekter genom en miljöutredning. Ta reda på utsläpp från transporter, resursanvändning och vilka kemikalier som ni handskas med. Säkerställ att ni har säkerhetsdatablad för alla kemikalier och att dessa är uppdaterade. 

Riskbedömning

Har ni koll på vilka risker som finns inom er verksamhet? Gör riskbedömningar på arbetsmoment, maskiner eller verktyg. Ta fram handlingsplaner när det finns allvarliga risker som ni måste förebygga. Inkludera även era miljörisker.

Lagar och krav

Quality Works underlättar ditt arbete med kontroll av lagar. Att följa lagar är viktigt i varje ledningsarbete. För att kunna certifiera sig så skall man kunna visa upp bevis på att man gjort en lagefterlevnadskontroll och när detta var genomfört.
Mer om kontroll av lagar

Quality Works fakturering för småföretagare

Med vår smidiga faktureringsprogram skapar du enkelt en faktura och skickar iväg via e-post, direkt från programmet. Du får också tillgång till ett kund- och artikelregister, som gör det ännu lättare att skapa din faktura! 
personer utbyter pengar

Leverantörsbedömning

Quality Works Leverantörsbedömning är en funktion som finns som standard i alla versioner av Quality Works. Bedömningen är utformad så att man på ett enkelt sätt skall kunna särskilja leverantörer som har bra förutsättningar från de som har sämre förutsättningar till att nå upp de krav som ni ställer på era leverantörer.

Vad är syftet med Quality Works leverantörsbedömning?

ISO 9001 och ISO 14001 ställer krav på att man skall gå igenom vilka leverantörer man använder sig utav och utvärdera hur ens samarbete fungerar. Man skall sedan även kunna presentera ett resultat över den utvärdering/ bedömning som man gjort. Detta har vi tagit fasta på och skapat Quality Works Leverantörsbedömning.

Leverantörslista

I Quality Works får du enkelt fram en giltig leverantörslista där du kan se vilka leverantörer som når upp till de krav ni ställt och vilka som inte blivit godkända.

Hur görs bedömningen av leverantörer?

Vi har skapat ett enkelt poängbedömningssystem som man använder sig av för att få fram ett bedömningsresultat kring ens leverantörer. Man väljer själv vilka kriterier eller frågor som man skall bedöma leverantören på och därefter gör man bedömningen hur väl leverantören lever upp till de krav som ställs. Man kan även kommentera den bedömning som gjorts ifall man tycker att poängbedömningen inte ger all nödvändig information som behövs för att förklara resultatet.

Hur viktigt är leverantörsbedömningen för ISO 9001 och ISO 14001?

Det är ett av de viktigaste momenten i hela systemet när man pratar om förbättringsarbete. Ens leverantörer påverkar direkt ens kvalitetsnivå och även den miljöpåverkan som ens totala verksamhet ger upphov till. Det gör att arbetet mot leverantörer är något som man ständigt måste arbeta med enligt de krav som ISO 9001 och ISO 14001 ställer om man avser att certifiera sig.

Är Quality Works leverantörsbedömning tidskrävande?

Nej tvärtom funktionen är skapad för att vara så enkel som möjligt och fungera som ett stöd i kvalitets- och miljöarbetet. Det viktiga ur förbättringssynpunkt är att man lägger tiden på det praktiska arbetet gentemot leverantörerna och ser till att hålla en god kontakt med dessa.

Information om förbättringsarbete gentmot leverantörer ingår

I den dokumentation som man får tillsammans med Quality Works så förklaras det hur man bör arbeta med ens leverantörer för att ständigt kunna utvecklas tillsammans. Vi på KvalitetsGruppen har även möjligheten att diskutera över supporten hur ni skulle kunna gå tillväga för att genomföra er leverantörsbedömning så att ni får ut det bästa av era leverantörer.
Tillbaka till översikt

Avvikelsehantering i Quality Works

I Quality Works har man möjligheten att hantera avvikelser som upptäckts i verksamheten. Dessa rapporteras in i Quality Works avvikelsehanteringssystem.

Grundläggande kvalitetsarbete

I allt kvalitetsarbete är en av grunderna att rapportera in och åtgärda brister i verksamheten. Därför är Quality Works avvikelsehantering en viktig del i programmet som man borde använda sig av.

Funktionerna i Quality Works avvikelsehantering

Det finns två grundläggande delar i avvikelsehanteringen som man bör känna till. Inlämningen av avvikelser och utredningen av de inkomna avvikelserna. Båda delarna har vi arbetat med för att förenkla förfarandet så att programmet är enkelt att använda.

Inlämning av avvikelser

I Quality Works kan alla användare enkelt lämna in avvikelser. Funktionen är utformad så att användaren bara behöver fokusera på vad som är viktigt och uppge detta. Det vill säga, (1) vad har hänt, (2) vem/var upptäckte avvikelsen och (3) uppge ditt namn så att utredaren kan kontakta rätt person i framtiden.
Öppna större bild
exempel på avvikelsehantering i Quality Works

Utredning

Endast behöriga användare har åtkomst till utredningssektionen av Quality Works avvikelsehantering. Man utreder de avvikelser som inkommit och kan kategorisera avvikelsern efter hur grova de anses vara samt ange en kostnad för avvikelsen som uppstått.

Korrigerande åtgärd

För varje avvikelse som inkommit kan man skriva vilka åtgärder som mottagits. Det gör att man i framtiden kan gå tillbaka och se vad som gjorts och om det fungerat eller inte.

Förebyggande åtgärd

Precis som för korrigerande åtgärd så kan man även ge förslag på förebyggande åtgärder. Skillnaden mellan dessa är att förebyggande åtgärder är något som man genomför på längre sikt så det inte återkommer, medan en korrigerande åtgärd avser att åtgärda det specifika problemet direkt.

Uppföljning

Programmet ger en även möjlighet att följa upp avvikelser som utretts.

Enkel statistik

Man kan utläsa enkel statistik ur avvikelsehanteringsfunktionen för att bilda sig en uppfattning hur mycket avvikelser kostar verksamheten varje år. Vilka avvikelsetyper som är vanligast och annan intressant information som kan ligga tll grund för beslut om framtida förbättringar.
Tillbaka till översikt

Programvara kontroll av lagar

Quality Works underlättar ditt arbete med kontroll av lagar. Att följa lagar är viktigt i varje ledningsarbete. För att kunna certifiera sig så skall man kunna visa upp bevis på att man gjort en lagefterlevnadskontroll och när detta var genomfört.

Laglista

Genom att lägga in lagar i Quality Works laglista så skapar du enkelt en egen laglista för ert företag. Genom att koppla lagarna ni behöver följa i er laglista så slipper ni leta upp alla lagar varje gång ni skall göra en kontroll av dessa. När en lag ersatts så lägger ni bara in den nya adressen mot den ersatta lagens adress.

Kontroll av lagar

Programmet är skapat för att man skall kunna genomföra en kontroll av nya lagar och se över de lagar som man lagt in i sin laglista. Enbart personer med behörighet kan genomföra denna kontroll vilket säkerställer att kontrollen hanteras på ett säkert sätt.

Redovisning av lagefterlevnad

När man genomfört sin kontroll av lagefterlevnad så skapas det automatiskt ett bevis för att man har genomfört sin lagefterlevnad. Man kan välja att skriva ut en redovisning av laglistan eller så kan man se redovisningen av lagefterlevnad direkt i programvaran.
Tillbaka till översikt
Testa gratis i 14 dagar eller beställ er version av Quality Works
Är en programvara för att hantera ledningssystem.
Quality Works har hjälpt över tusen småföretagare med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 och ISO 45001 samt internrevision.
© Copyright 2024 - KvalitetsGruppen Hässleholm AB - All Rights Reserved

Fri offert

    x